top of page

​有溫度的臨場服務

提供有溫度的臨場服務

       我們希望提供有溫度的臨場服務,除了職安署要求的事項外,我們更關心您的身心健康。

 

       

       新創的臨場服務,特別著重在員工健康問題的追蹤與照護。

     

        員工的慢性病用藥,抽血檢查是否控制良好,我們的臨場護理師會視員工情況和意願予以詳細追蹤。

      

        我們的臨場醫師是現職臨床醫師,其他醫師控制不好的慢性病,也歡迎把用藥拿來和我們聊聊,我們對新的藥物也很熟悉,除了請您轉診,我們能協助您更多。

bottom of page